Služby
     Sociálne služby
     Zdravotníctvo
     Doprava, zemné práce
     Ubytovanie
     Reštauračné služby
     Obchodné prevádzky
     Pohrebníctvo
     Stavebníctvo
     Iné prevádzky a služby
 
    Sociálne služby
 
Centrum sociálnych služieb Budmerice
riaditeľka CSS: Mgr. Lovásová Mária
Tel.: 033/ 644 80 86
E-mail :css@budmerice.sk

Centrum sociálnych služieb ( CSS ) je kombinovaným zariadením, ktoré poskytuje sociálne služby v častiach:

- Domov dôchodcov (5 lôžok )
- Domov sociálnych služieb (5 lôžok )
- Zriadenie opatrovateľskej služby (12 lôžok )

Je zriadené podľa platných právnych predpisov a vzniklo rekonštrukciou budovy bývalej základnej školy v centre obce, v tesnej blízkosti zdravotného strediska. Zariadenie má 17 buniek súčasťou každej buňky je predsieň, samostatné sociálne zariadenie a izba. V interiéri je 12 jednolôžkových a 5 dvojlôžkových izieb, veľká jedáleň s výdajňou stravy, spoločenská miestnosť, vyšetrovňa a široké svetlé chodby. V suteréne budovy sa nachádza kotolňa, práčovňa a miestnosť slúžiaca na sušenie bielizne a šatstva.

Naše zariadenie sociálnych služieb poskytuje klientom celoročný pobyt na základe žiadosti k posúdeniu odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Po kladnom posúdení odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, záujemca môže podať žiadosť o uzavretie zmluvy k ubytovaniu v predmetnom zariadení.

Podrobný popis činnosti a spôsob poskytovania sociálnych služieb

Centrum sociálnych služieb Budmerice je pobytové zariadenie pre občanov, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby.

Zariadenie s nepretržitou prevádzkou je pre našich klientov poberateľov  dôchodku, ktorí sú odkázaní na starostlivosť so zameraním na sebaobslužnosť a rozvoj sociálnych zručností, telesnú a psychickú aktivitu.

Zachovaním aktivity, dobrou psychickou a fyzickou kondíciou predchádzame pocitom osamelosti a nepotrebnosti – prispievajú k tomu pravidelné ranné rozcvičky, vychádzky do blízkeho okolia, nákupy a návšteva miestneho trhu v sprievode zamestnancov CSS.

Personál denne pracuje so skupinou klientov podľa aktuálneho programu, so zameraním na ročné obdobia, sviatky, zdravé stravovanie a vytvára vlastné umelecké diela nielen zo zakúpených materiálov ale najmä z toho, čo nám ponúka príroda.

Popis prác a činností:
- výroba úžitkových predmetov
- maľovanie kraslíc
- presádzanie kvetov v črepníkoch v interiéri
- pamäťové programy
- „učíme sa nemecky“
- pomoc pri údržbe okolia a kvetinovej výsadbe
- vernisáže výstaviek ručných prác
- tvorba veľkonočných a vianočných pozdravov
- pečenie domácich koláčov z vlastných receptov
- účasť na stavaní „ MÁJA „ v centre obci
- návštevy výstav v spolupráci s MO Matice slovenskej
- vystúpenia detí z MŠ v CSS
- účasť na „ pikniku v tráve“ – v areáli Domu slovenských spisovateľov
- účasť na podujatí v rámci Mesiaca úcty k starším
- pravidelné posedenia s členmi Jednoty dôchodcov Slovenska
- duchovné a spirituálne potreby - zabezpečuje správca fary a členky spoločenstva Máriinej Légii  
V CSS sú poskytované:

a) odborné činnosti
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
- sociálne poradenstvo
- sociálna rehabilitácia
- ošetrovateľská starostlivosť

b) obslužné činnosti
- ubytovanie
- stravovanie
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne

c) ďalšie činnosti
- úschova cenných vecí
- osobné vybavenie
- záujmová činnosť
- duchovná činnosť

Kliknutim zväčšíte obrazok